Cel projektu

Założenia projektu
1. W projekcie mogą brać udział nauczyciele wszystkich dyscyplin, którzy pracują nad tym samym zagadnieniem, w tym przypadku – WODĄ.
2. Zagadnienie to analizowane jest na wszystkie właściwe tym dyscyplinom sposoby
3. Każdy chętny do współpracy nauczyciel gromadzi i przygotowuje wraz z uczniami
materiały w ramach swojego przedmiotu lub kółka i opracowuje je w formie przedstawień, lekcji pokazowych, plakatów, referatów, zdjęć, filmów, doświadczeń itp.
4. Zadaniem projektu jest współpraca uczniów i nauczycieli różnych dyscyplin nad wspólnym zagadnieniem, a nie rywalizacja.
5. Cząstkowe wyniki pracy poszczególnych zespołów będą prezentowane np. w gablotach na korytarzach.
6. Przygotowane w ramach projektu konkursy i zajęcia rówieśników dla rówieśników prowadzone będą zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez opiekunów grup.
7. Nikt nie czyni odpowiedzialnym za swoje konkursy i realizację swoich pomysłów wychowawców klas.

Założenia
1. Uzmysłowienie uczniom, że każda dyscyplina naukowa jest niezbędna do dogłębnego poznania wybranego zagadnienia.
2. Wdrożenie do współpracy nad jednym zagadnieniem uczniów i nauczycieli różnych dyscyplin.
3. Nabycie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji książek, czasopism i programów popularnonaukowych, Internetu, różnych instytucji.
4. Udowodnienie, że wiedza o wodzie wykorzystywana jest w życiu codziennym.
5. Zapoznanie się z niebezpieczeństwem, jakie niesie z sobą przemysł ( zatrucia chemiczne i zanieczyszczenia wody).
6. Zapoznanie się ze sposobami ochrony wód przed zanieczyszczeniem ( budowa filtrów).
7. Pogłębianie odczuwania konieczności poszanowania i ochrony przyrody.
8. Pogłębianie wrażliwości na piękno przyrody.
9. Kształtowane nawyku dbania o porządek, czystość i estetykę najbliższego otoczenia
10. Pogłębianie umiejętności wyrażania swoich uczuć i wiedzy w  różnorodnych formach

Cele operacyjne
1.     Uczeń „ wie i rozumie, że …….”
· Woda jest potrzebna człowiekowi, zwierzętom i roślinom do życia.
· woda może być czysta i zanieczyszczona .
· źródłem zanieczyszczenia wody jest działalność człowieka (przemysł) i bezmyślne jego zachowanie się – brak szacunku i poszanowania piękna przyrody
· zanieczyszczenia wody mogą być niebezpieczne dla życia człowieka, ….”roślin i zwierząt.
· są sposoby ochrony wody przed zanieczyszczeniem – budowa filtrów …”Przemysłowych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody.
· ciśnienie hydrostatyczne wykorzystujemy życiu codziennym
· podciśnienie pozwala obserwować ciekawe zjawiska
· organizm ludzki reaguje na zmiany ciśnienia hydrostatycznego
· ciecze w ruchu zachowują się inaczej
2.    Uczeń „umie” (w sytuacjach typowych i nietypowych – problemowych)
· rozwiązywać zagadki dotyczące wód na naszej planecie
· oglądać (obserwować) doświadczenia by dowiedzieć się więcej o wodzie
· wykorzystywać fakty zaobserwowane w doświadczeniach do wniosków o znaczeniu wody w przyrodzie i skutkach jej wpływu na organizm ludzki,
· przewidywać skutki zanieczyszczeń
· wymienić zjawiska i w niej występujące
· wypowiadać się używając terminów: ciecze, woda, jej skład, różne rodzaje zbiorników wodnych, zjawiska występujące w tych wodach, dostrzeganie powiązań istniejących pomiędzy przyrodą a działalnością człowieka
· zgromadzić materiały dotyczące wody w różnego rodzaju źródłach: czasopisma popularnonaukowe, książki, internet, filmy edukacyjne
· zaplanować doświadczenia pokazujące zachowanie się cieczy w różnych warunkach
3.    Postawy i wartości. Uczeń „potrafi”
· wyrażać swoje przekonanie o konieczności ochrony czystości wód
· wyrażać swoje przeżycia ( emocje ) i swoją wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw dla przyrody ożywionej przez zanieczyszczenie wód w pracach plastycznych, literackich i poezji.
· wybierać odpowiednie do swoich przeżyć materiały plastyczne i posługiwać się nimi.
· współdziałać w grupie wspólnie wykonującej zadania dotyczące wymienionych celów

Reklamy
%d blogerów lubi to: